Croatia as never seen before More About Us »
 • si

Menu

Povezave

»

Število oseb

»

Kam potujete?

»

Skupni stroški bivanja

Oddaljenost od morja

Število ležišč

Število kopalnic

Vrsta nastanitve

 • Apartmaji
 • Robinzonade
 • Vile
 • Počitniške hiše
 • Kamnite hiše
 • Luksuzni objekti
 • Mobilne hiške in kampi
 • Hoteli
 • Penzioni

Želim

 • VIP Hiše
 • Klimatizacija
 • WiFi, Internet
 • Last Minute
 • Prodnato plažo
 • Peščeno plažo
 • Bazen
 • Pralni stroj
 • Pomivalni stroj‏
 • Psi dovoljeni
 • Možnost sidranja lastnega čolna

Želim

 • Prihod kadarkoli
 • Zunanji žar
 • all inclusive
 • Polpenzion
 • Možnost najema čolna
 • Video z místa
 • Zajtrk
 • Nastanitev primerna za invalide na vozičkih

Kam potujete?

Začnite pisati ime hiše ali poljubnega kraja. Iskalnik vam bo ponudil vse razpoložljive kraje iz naše ponudbe.

letovišča:

Obale in otoki:

Regije:

Objekti:

Splošni pogodbeni pogoji

veljavni od 17.2.2020

Uvodna določila

Splošni pogodbeni pogoji, v nadaljevanju samo pogoji, ADRIA DATABANKA s.r.o., veljajo za vse turistične storitve in potovanja, v nadaljevanju samo storitve, ki jih ponuja potovalna agencija ADRIA DATABANKA s.r.o., mat. št.: 26939207, s sedežem v Brnu, Panská 397/2, poštna št. 602 00, Češka republika, vpisana pri Okrožnem sodišču v Brnu, oddelek C, vložna št. 46479, v nadaljevanju samo PA, in predstavljajo neločljiv sestavni del pogodbe o turistični storitvi ali pogodbe o potovanju, v nadaljevanju samo pogodba, sklenjene med naročnikom in PA. Naročnik PA je lahko bodisi fizična bodisi pravna oseba, v katere korist je bila pogodba s PA sklenjena.

Pogodbeno razmerje med naročnikom in PA nastane na osnovi sklenjene pogodbe. Pravno razmerje med naročnikom in PA urejajo predpisi zak. št. 159/1999 Ur. l. o nekaterih pogojih poslovanja na področju turizma, v veljavnem besedilu, zak. št. 89/2012 Ur. l., civilni zakonik, v veljavnem besedilu, pogodba in ti pogoji. Pogodba je lahko sklenjena neposredno s PA ali pa z njenim zunanjim posrednikom, ki je za to pooblaščen na osnovi pogodbe o naročilu, sklenjene s PA, ter danega pooblastila, o čemer se ima naročnik pravico pri zunanjem posredniku prepričati.

Osebe, mlajše od 15 let, lahko storitve PA koristijo samo ob predpostavki, da jih spremlja oseba, starejša od 18 let, ter imajo soglasje zakonitega zastopnika. Osebe v starosti od 15 do 18 let lahko storitve PA koristijo samo ob soglasju svojega zakonitega zastopnika.

PA je zavarovana za primer stečaja, v skladu z zakonom št. 159/1999 Ur.l. o nekaterih pogojih poslovanja na področju turizma, v veljavnem besedilu, dokument o tem zavarovanju pa je objavljen na spletnih straneh PA. Kopijo dokumenta o zavarovanju PA v skladu z zakonom št. 159/1999 Ur. l. se naročniku pošlje preko elektronske pošte, skupaj z osnutkom pogodbe.

Nastanek pogodbenega razmerja in sklenitev pogodbe

Pogodbeno razmerje

Pogodbeno razmerje med naročnikom in potovalno agencijo ADRIA DATABANKA s.r.o. (v nadaljevanju samo PA) nastane na osnovi Pogodbe o turistični storitvi ali Pogodbe o potovanju (v nadaljevanju samo "pogodba"), sklenjene med naročnikom (oziroma njegovim pooblaščenim zastopnikom) in PA (oziroma njenim pooblaščenim posrednikom), ter na osnovi plačila zneska predujma na račun PA.

V primeru, da naročnik v roku, navedenem v Pozivu k plačilu, PA ne plača zneska, navedenega v Pozivu k plačilu ali v tem roku PA ne vroči z njegove strani podpisanega osnutka pogodbe, PA šteje, da naročnik nima več potrebe po dotični storitvi, dotične storitve pa za naročnika tudi ne bodo nadalje rezervirane

Sklenitev pogodbe

Osnutek pogodbe naročniku predloži PA ali njen zunanji posrednik. Ko naročnik podpiše osnutek pogodbe, ga pošlje PA v enem izvodu, in sicer z običajno pošto ali pa skenirano preko elektronske pošte.

Naročnik s sklenitvijo pogodbe prav tako potrjuje, da je seznanjen z vsemi značilnostmi nudenih storitev v okviru ponudbe PA (vključno s fotografijami, objavljenimi na spletnih straneh PA) ter s pogoji zavarovanja za primer stečaja PA, v skladu z zakonom št. 159/1999 Ur. l. S sklenitvijo pogodbe s PA naročnik nadalje potrjuje, in sicer tudi za osebe, ki naj bi z njim koristile dogovorjene storitve, da mu niso znane nobene omejitve, zdravstvene ali druge, ki bi udeležencem preprečevale koriščenje dogovorjenih storitev, oziroma bi tekom koriščenja storitev zahtevale posebno nego, ali na katere bi naročnik moral opozoriti PA.

S sklenitvijo pogodbe naročnik potrjuje, da mu je poznana vsebina pogodbe in da soglaša s temi splošnimi pogoji, ki so priloženi e-sporočilu s pogodbo ter objavljeni na spletnih straneh PA. Vsebina sklenjene pogodbe je določena s samo pogodbo, poleg tega pa tudi s temi pogoji, vsebino ponudbe dogovorjenih storitev na spletnih straneh PA, prevoznimi pogoji danih prevoznikov oziroma posebnimi pogoji za posamezne storitve, ki so priloženi pogodbi kot njen neločljiv sestavni del.

V kolikor se v Pogodbi o potovanju ali v Pogodbi o posamezni turistični storitvi navedeni pogoji razlikujejo od določil teh splošnih pogojev ali drugih pogojev, navedenih v predhodnih odstavkih, imajo razlikujoči se dogovori v takšni pogodbi prednost

Cena in plačilo storitev

Storitve, vključene v ceno, so navedene na spletnih straneh v ceniku storitev nastanitvene enote. V ceno bivanja je vključena nastanitev. Prehrana in nadaljnje storitve so v ceno bivanja vključene samo v primeru, da je to v pogodbi izrecno navedeno. Prispevke, ki niso vključeni v ceno bivanja, mora naročnik poravnati ponudniku nastanitve na kraju samem. Pri nekaterih objektih, ki jih PA ponuja, je cena turistične takse že vključena v ceno nastanitve. Pri drugih objektih pa je turistično takso potrebno poravnati posebej, in sicer na mestu nastanitve, po prihodu. Ta informacija je pri posamezni ponudbi na spletnih straneh PA vedno jasno navedena v ceniku storitev (cenik doplačil v EUR). Cena prevoza, ki ga je stranka naročila preko PA, se v pogodbi navaja posebej. V primeru neupoštevanja roka plačila Poziva k plačilu predujma oziroma v primeru plačila predujma v nižjem znesku, kot je naveden v Pozivu k plačilu predujma, do sklenitve pogodbe ne pride. V primeru, da na osnovi Poziva k poravnavi doplačila cene storitve dotično doplačilo v zahtevanem roku ni bilo poravnano oziroma je bilo poravnano v nižjem znesku, pa lahko PA odstopi od pogodbe.

Plačilni pogoji

Naročnik se zavezuje PA poravnati predujem za plačilo storitev v višini, navedeni na koncu opisa objekta v odstavku "Način plačila za ta objekt", v roku, navedenem v Pozivu k plačilu, in sicer po predložitvi osnutka pogodbe in Poziva k plačilu. Predujem za plačilo storitev se računa od celotne cene. Doplačilo cene naročnik poravna na licu mesta lastniku objekta na Hrvaškem, v Sloveniji ali Italiji, in sicer v evrih. Ta znesek bo imel naveden na potrdilu o rezervaciji, katerega od nas prejme po plačilu predujma. Za objekte, za katere se celoten znesek bivanja poravna naši PA, je potrebno 50% cene bivanja plačati ob rezervaciji. Preostalih 50% cene je potrebno poravnati najpozneje 45 dni pred začetnim datumom. V kolikor naročnik naroča manj kot 45 dni pred odhodom, se zaračuna 100% cena bivanja. Po prejemu plačila in pogodbe, podpisane s strani naročnika, PA potrdi sprejetje pogodbe z elektronskim sporočilom. Naročnik mora plačila izvajati pod sklicno številko, navedeno v Pozivu k plačilu.

V kolikor storitve prodaja zunanji posrednik PA, je lahko navedeni predujem poravnan tudi preko tega, zunanjega posrednika. Pravica naročnika do koriščenja storitev PA nastane s plačilom celotne cene storitev. Če naročnik te obveznosti ne izpolni, ima PA pravico odstopiti od pogodbe. V takšnem primeru ima PA pravico do povračila škode in nadomestila za stroške odpovedi, v skladu s temi pogoji, kot jih določa 11. člen te pogodbe.

Pravice in dolžnosti PA

PA ima pravico predvsem:

 1. pod pogoji, navedenimi v teh splošnih pogojih, spremeniti pogoje dogovorjenih storitev,
 2. pod pogoji, navedenimi v teh splošnih pogojih, odstopiti od pogodbe,
 3. ne nuditi finančnega nadomestila v primeru, da naročnik po svoji krivdi ne koristi dogovorjene storitve.

PA je dolžna predvsem:

 1. naročniku ustrezno nuditi storitve v skladu z dogovorjeno pogodbo,
 2. obveščati naročnika o vseh spremembah v nudenih storitvah,
 3. po plačilu predujma ali celotne cene (v primeru, da mora stranka 100 % cene poravnati naši PA) za storitve, navedene v pogodbi, naročniku preko običajne ali elektronske pošte posredovati vse informacije in dokumente, nujne za koriščenje dogovorjenih storitev, kot so:
  1. Potrdilo o rezervaciji, s katerim se naročnik predstavlja na mestu koriščenja storitev, z naslednjimi podatki:
   • ime in priimek naročnika,
   • število odraslih oseb in posebej število otrok glede na starostneskupine,
   • datum prihoda in odhoda,
   • naziv objekta na strežniku www.adriadatabanka.com ter naziv objekta na mestu,
   • ime lastnika objekta oziroma naziv partnerske agencije,
   • telefonski kontakt lastnika/odgovorne osebe oz. partnerske agencije,
   • naslov objekta oz. partnerske agencije
   • specifikacijo plačanih storitev, natančno višino in pregled doplačil.
  2. Navodila za potovanje – itinerar oz. informacije o kupljenem avtobusnem prevozu

V kolikor naročnik ugotovi neskladnosti v zgoraj navedenih navodilih, na njih opozori PA.

Pravice in dolžnosti naročnika

Naročnik ima pravico predvsem:

 1. do ustreznega nudenja pogodbeno zagotovljenih in plačanih storitev
 2. zahtevati od PA informacije, ki so PA znane in katere se tičejo dogovorjenih storitev,
 3. biti seznanjen z morebitnimi spremembami dogovorjenih storitev,
 4. kadarkoli pred začetkom koriščenja storitev odstopiti od pogodbe,
 5. do reklamacije pomanjkljivih storitev in odprave pomanjkljivosti v skladu z veljavno zakonodajo in temi pogoji,
 6. do zaščite osebnih podatkov ter informacij o ciljih potovanj, ki predstavljajo vsebino pogodbe, pred nepooblaščenimi osebami.

Naročnik je dolžen predvsem:

 1. nuditi PA sodelovanje, ki je potrebno za ustrezno zagotavljanje in nudenje storitev, predvsem resnično in popolno navajati PA zahtevane podatke v pogodbi, vključno s kakršnimikoli spremembami takih podatkov ter PA predložiti zahtevane dokumente,
 2. zagotoviti spremstvo in nadzor odraslega udeleženca za osebe, mlajše od 15 let, podobno pa zagotoviti spremstvo in nadzor za osebe, katerih zdravstveno stanje to zahteva,
 3. imeti soglasje zakonitega zastopnika v primeru, da naročnik, starejši od 15 let in mlajši od 18 let koristi storitve brez njegovega spremstva in nadzora,
 4. najaviti udeležbo otrok tudi v primeru, ko mu stroškov njihovega bivanja ni potrebno plačati,
 5. sporočiti kakršnokoli spremembo, ki se nanaša na udeleženca, navedenega v pogodbi,
 6. poravnati PA dogovorjeno ceno za storitve po pogodbi,
 7. preveriti, ali so vse plačane storitve navedene v Potrdilu o rezervaciji,
 8. ob prihodu na mesto nastanitve lastniku objekta ali z njegove strani pooblaščeni osebi oziroma uslužbencu partnerske agencije v pregled predložiti Potrdilo o rezervaciji ter poravnati v njem navedena, na pogodbi temelječa doplačila,
 9. od PA prevzeti dokumente, potrebne za koriščenje storitev ter priti ob naznačenem času na mesto začetka koriščenja storitev z vsemi zahtevanimi dokumenti,
 10. obnašati se tako, da ne nastane škoda na zdravju ali imetju drugih naročnikov ali ponudnikov storitev, v kolikor pa naročnik škodo povzroči, slednjo na svoje stroške odpraviti,
 11. spoštovati carinske in devizne predpise držav, v katere naročnik potuje,
 12. priskrbeti si veljavne potne listine, vključno z vizumi in drugimi potrebščinami, potrebnimi za prispetje do konkretnega cilja (npr. zdravniška potrdila, cepljenje itd.). Več informacij najdete na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (www.mzz.gov.si).
 13. upoštevati informativna gradiva PA, ki natančneje določajo pogoje koriščenja storitev,
 14. skrbeti za pravočasno in primerno uveljavitev morebitnih zahtev do PA oziroma ponudnikov storitev, v skladu s temi pogoji, v primeru kakršnihkoli pomanjkljivosti pri koriščenju storitev pa nemudoma telefonsko obvestiti PA na način, v skladu 12. členom teh pogojev,
 15. v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe ta odstop pisno sporočiti PA ter poravnati nadomestilo za stroške odpovedi v skladu s temi pogoji, v kolikor ima PA pravico do njega.

Nastanitev

Nastanitev je zagotovljena samo za število oseb, kot je dogovorjeno v pogodbi in navedeno v Potrdilu o rezervaciji. Če želi naročnik v nasprotju s sklenjeno pogodbo v objektu nastaniti več oseb ali pa žival, ima lastnik objekta ali z njegove strani pooblaščena oseba pravico zavrniti dodatne osebe ali pa žival oz. ima pravico za njihovo nastanitev zahtevati doplačilo.

Prihod in odhod

Prihod naročnika v nastanitveni objekt je možen med 14.00 in 18.00 uro (v kolikor v potrdilu o rezervaciji ni navedeno drugače) na dan začetka koriščenja storitev. Na dan zaključka koriščenja storitev naročnik zapusti nastanitveno enoto do 10.00 ure. V kolikor naj bi naročnik prišel po 18.00 uri, je o tem potrebno pravočasno obvestiti lastnika objekta, z njegove strani pooblaščeno osebo ali partnersko agencijo (kontakt, naveden v Potrdilu o rezervaciji), oziroma uslužbenca PA. V kolikor naročnik ne pride na mesto nastanitve na dan začetka koriščenja storitev in do 18.00 ure istega dne ne najavi poznejšega prihoda lastniku objekta, pooblaščeni osebi (na telefonske številke, navedene v potrdilu o rezervaciji oz. itinerarju) ali PA (na telefonsko številko Help Line), se šteje, da naročnika nastanitev ne zanima in da odstopa od pogodbe.

Sprememba pogojev pogodbe

V kolikor je potrebno iz objektivnih razlogov pred začetkom koriščenja storitev spremeniti pogoje pogodbe, lahko PA naročniku predlaga spremembo pogodbe. V kolikor predlagana sprememba pogodbe vodi k spremembi cene storitev, mora biti v predlogu nova cena navedena. Če PA predlaga spremembo pogodbe, se ima naročnik pravico odločiti, ali bo od pogodbe odstopil ali ne. V kolikor naročnik v roku, ki ga določi PA in ki ne sme biti krajši od 5 dni od vročitve predloga spremembe pogodbe, od pogodbe ne odstopi oziroma odstopa od pogodbe ne dostavi PA, se šteje, da s spremembo pogodbe soglaša.

Pred začetkom koriščenja storitev lahko naročnik PA pisno obvesti, da se bo dogovorjenih storitev namesto njega udeležila druga oseba, navedena v obvestilu. Z dnem vročitve tega obvestila PA postane oseba, navedena v obvestilu, naročnik PA. Obvestilo mora vsebovati izjavo novega naročnika, da soglaša s sklenjeno pogodbo. Prvotni in novi naročnik skupaj in neločljivo odgovarjata za plačilo dogovorjenih storitev.

V primeru, da želi naročnik izvesti spremembo naročenih storitev (sprememba termina, števila oseb, načina plačila ipd.), mora to namero sporočiti PA pisno ali preko elektronske pošte. Za vsako spremembo storitev po izstavitvi poziva k plačilu je naročnik dolžan PA poravnati administrativni prispevek v višini 40 EUR (velja za spremembe, izvedene najmanj 30 dni pred začetkom), spremembe v obdobju od 29 dni do 1 dneva pred začetkom pa so mogoče ob plačilu prispevka v višini 80 EUR. Za eno spremembo storitev se šteje tudi več sprememb storitev (npr. sprememba termina in števila oseb), če so te izvedene z enim predlogom sprememb storitev. Sprememba storitev se šteje za odobreno šele takrat, ko spremembo PA potrdi naročniku pisno ali preko elektronske pošte, naročnik pa poravna administrativni prispevek za spremembo (v kolikor je naročnik ta administrativni prispevek dolžan plačati).

V primeru, da sprememba naročenih storitev povzroči povišanje cene storitev, se sprememba smatra za potrjeno v trenutku, ko naročnik na poziv PA poravna razliko v ceni. O tem, ali sprememba storitev vodi k spremembi cene, bo PA obvestila naročnika. V kolikor pride do sklenitve nove pogodbe, se plačila, izvedena na osnovi prvotne pogodbe, štejejo kot plačila po novi pogodbi.

Znižanje števila naročenih nastanitvenih enot, sprememba objekta ali prestavitev celotnega termina na drug termin se štejejo za odstop od pogodbe.

Odstop od pogodbe

PA lahko odstopi od sklenjene pogodbe z naročnikom:

 1. iz razloga prenehanja možnosti nudenja naročene storitve iz objektivnih razlogov.

  V primeru preklica storitev PA iz objektivnih razlogov, je lahko PA oproščena odgovornosti za škodo, povzročeno naročniku iz razloga preklica storitev le v primeru, če je preklic storitev posledica neizogibnega dogodka, katerega PA ni mogla preprečiti niti pri vsem vloženem naporu, ki ga je od nje mogoče zahtevati.
 2. iz razloga kršitve pogodbe s strani naročnika.

  V kolikor PA odstopi od pogodbe pred začetkom koriščenja storitev s strani naročnika, in sicer iz razloga kršitev obveznosti naročnika, je naročnik dolžan PA plačati nadalje določeno nadomestilo za stroške odpovedi, navedeno v 11. členu teh pogojev. Razlika med zneskom, ki ga je PA od stranke za dotične storitve prejela, in omenjenim nadomestilom za stroške odpovedi bo naročniku vrnjena.

Naročnik lahko odstopi od sklenjene pogodbe kadarkoli, ob pogojih, določenih v pogodbi ali ob naslednjih pogojih:

 1. ne strinja se, iz objektivnih razlogov, s spremembo storitev, kot jo predlaga PA.

  V kolikor naročnik odstopi od pogodbe zato, ker se, iz objektivnih razlogov, ne strinja s spremembo storitev, predlagano s strani PA, ima prvi pravico zahtevati, da mu PA na osnovi nove pogodbe ponudi druge storitve, ki kakovostno odgovarjajo prvotni pogodbi, v kolikor ima PA možnost takšne storitve naročniku ponuditi. V kolikor ne pride do sklenitve tovrstne, nove pogodbe, je PA dolžna naročniku povrniti celoten znesek, ki ga je slednji plačal PA.
 2. iz razloga kršitev obveznosti s strani PA.

  V kolikor naročnik odstopi od pogodbe iz razloga kršitev obveznosti PA, določenih s pogodbo ali zak. št. 159/1999, je PA dolžna naročniku povrniti celoten znesek, ki ga je slednji plačal PA. To ne vpliva na pravico naročnika do nadomestila za škodo.
 3. iz kakršnihkoli drugih razlogov ali brez navedbe razlogov.

  V kolikor naročnik odstopi od pogodbe v drugih primerih, je dolžan PA poravnati odmerjeno nadomestilo za stroške odpovedi, skladno z 11. členom teh pogojev. Odstop od pogodbe s strani naročnika ali PA mora biti izveden v pisni obliki z dopisom ali elektronskim sporočilom, pri čemer stopi v veljavo z vročitvijo drugi strani.

Nadomestilo za stroške odpovedi:

V primeru, da od pogodbe odstopi naročnik ali pa od pogodbe, zaradi naročnikovega neizpolnjevanja obveznosti, odstopi PA, mora naročnik v skladu s temi pogoji PA plačati nadomestilo za stroške odpovedi. To nadomestilo za stroške odpovedi, za katerega izračun je odločilen dan, ko je bil pisni odstop od pogodbe vročen drugi strani, je določeno v naslednji višini:

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20% celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR
 2. odstop od pogodbe 89 – 60 dni pred začetkom koriščenja storitev 30% celotne cene v pogodbi
 3. odstop od pogodbe 59 – 30 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi
 4. odstop od pogodbe 29 – 14 dni pred začetkom koriščenja storitev 75 % celotne cene v pogodbi
 5. odstop od pogodbe 13 – 7 dni pred začetkom koriščenja storitev 85 % celotne cene v pogodbi
 6. odstop od pogodbe od 6 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100% celotne cene v pogodbi

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v svetilnikih:

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20% celotne cene v pogodbi , najmanj pa 60 EUR
 2. odstop od pogodbe 89 - 45 dni pred začetkom koriščenja storitev 30% celotne cene v pogodbi
 3. odstop od pogodbe 44 – 20 dni pred začetkom koriščenja storitev 75% celotne cene v pogodbi
 4. odstop od pogodbe od 19 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjimi kodami: 197/…, 400/…, 1320/…, 1321/…, 1346/…, 1347/…, 1348/…, 1349/…, 1350/…, 1351/…, 1563/…, 1657/…, 1656/…, 1362/…, 1798/…, 1810/…, 1928/…, 1940/…, 2032/…, 2089/…

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR
 2. odstop od pogodbe 89 – 60 dni pred začetkom koriščenja storitev 30 % celotne cene v pogodbi
 3. odstop od pogodbe 59 – 26 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi
 4. odstop od pogodbe 25 – 13 dni pred začetkom koriščenja storitev 75 % celotne cene v pogodbi
 5. odstop od pogodbe 12 – 7 dni pred začetkom koriščenja storitev 85 % celotne cene v pogodbi
 6. odstop od pogodbe od 6 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100% celotne cene v pogodbi

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 359/..., 1318/...

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR
 2. odstop od pogodbe 89 – 65 dni pred začetkom koriščenja storitev 30 %celotne cene v pogodbi
 3. odstop od pogodbe 64 – 51 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi
 4. odstop od pogodbe 50 – 21 dni pred začetkom koriščenja storitev 75 %celotne cene v pogodbi
 5. odstop od pogodbe od 20 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 407-IS-RU-FA

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 89 – 65 dni pred začetkom koriščenja storitev 30 % celotne cene v pogodbi
 3. odstop od pogodbe 64 – 20 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi
 4. odstop od pogodbe 19 – 13 dni pred začetkom koriščenja storitev 75 % celotne cene v pogodbi
 5. odstop od pogodbe od 12 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 508-JD-RK-KL

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 89 - 45 dni pred začetkom koriščenja storitev 30 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe 44 – 27 dni pred začetkom koriščenja storitev 40 % celotne cene v pogodbi,
 4. odstop od pogodbe 26 – 12 dni pred začetkom koriščenja storitev 75 % celotne cene v pogodbi,
 5. odstop od pogodbe od 11 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 549/...

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 89 – 60 dni pred začetkom koriščenja storitev 30 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe 59 – 26 dni pred začetkom koriščenja storitev 40 % celotne cene v pogodb,
 4. odstop od pogodbe 25 – 20 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodb,
 5. odstop od pogodbe 19 – 16 dni pred začetkom koriščenja storitev 85 % celotne cene v pogodbi,
 6. odstop od pogodbe od 15 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

Nadomestilo za stroške odpovedi se v primeru preklica hotelske nastanitve s kodo 549/… določa na podlagi splošnih pogojev posameznih hotelov, ki bodo stranki poslani v elektronskem sporočilu pred sklenitvijo pogodbe.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 578-IS-RM-SA

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 89 - 60 dni pred začetkom koriščenja storitev 30 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe 59 – 20 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi,
 4. odstop od pogodbe 19 – 13 dni pred začetkom koriščenja storitev 75 % celotne cene v pogodbi,
 5. odstop od pogodbe od 12 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjimi kodami: 581/01-SD-OH-HV, 581/12-SD-MR-BV

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 89 – 60 dni pred začetkom koriščenja storitev 30 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe 59 – 30 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi,
 4. odstop od pogodbe 29 – 15 dni pred začetkom koriščenja storitev 75 % celotne cene v pogodbi,
 5. odstop od pogodbe 14 – 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: Koda objekta, ki se začenja s 581/....

 1. odstop od pogodbe do 90 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 89 – 60 dni pred začetkom koriščenja storitev 30 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe 59 - 45 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi,
 4. odstop od pogodbe 44 – 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

1 v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjimi kodami: 727/…, 671/…

 1. pri določanju višine nadomestila za stroške odpovedi PA sledi odpovednim pogojem posameznih hotelov, ki bodo stranki poslani v elektronskem sporočilu pred sklenitvijo pogodbe

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 746-SD-KO-LU

 1. odstop od pogodbe do 20 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 19 – 13 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe 12 – 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 1130/...

 1. odstop od pogodbe do 35 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 34 – 13 dni pred začetkom koriščenja storitev 75 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe od 12 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 1323/...

 1. odstop od pogodbe do 60 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 59 – 35 dni pred začetkom koriščenja storitev 30 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe 34 – 13 dni pred začetkom koriščenja storitev 75 % celotne cene v pogodbi,
 4. odstop od pogodbe od 12 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 1573/...

 1. odstop od pogodbe do 35 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 34 – 20 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe od 19 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 1643/...

 1. odstop od pogodbe do 35 dni pred začetkom koriščenja storitev 20 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 34 – 20 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe od 19 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev, nekoriščenje bivanja ali predčasni odhod 100 % celotne cene v pogodbi.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih z naslednjo kodo: 1355/..., 1355/N.., 1355/NT..., 1355/NV...

 1. odstop od pogodbe do 35 dni pred začetkom koriščenja storitev 25 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR
 2. odstop od pogodbe 34 – 19 dni pred začetkom koriščenja storitev 60 % celotne cene v pogodbi
 3. odstop od pogodbe 18 - 13 dni pred začetkom koriščenja storitev 80 % celotne cene v pogodbi
 4. odstop od pogodbe od 12 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih ( velja za vile in hiše z bazenom) z naslednjo kodo: 1355/L..., 1355/LV.., 1355/LT...,

 1. odstop od pogodbe do 63 dni pred začetkom koriščenja storitev 35 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR
 2. odstop od pogodbe 62 – 49 dni pred začetkom koriščenja storitev 50 % celotne cene v pogodbi
 3. odstop od pogodbe 48 – 36 dni pred začetkom koriščenja storitev 65 % celotne cene v pogodbi
 4. odstop od pogodbe od 35 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih (velja za vile in hiše z bazenom) z naslednjo kodo: 2561/...

 1. odstop od pogodbe do 95 dni pred začetkom koriščenja storitev 25 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 94 – 65 dni pred začetkom koriščenja storitev 40 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe 64- 35 dni pred začetkom koriščenja storitev 60 % celotne cene v pogodbi,
 4. odstop od pogodbe od 34 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

v primeru storitev, del katerih je nastanitev v objektih (ne velja za vile in hiše z bazenom ) z naslednjo kodo: 2561/…

 1. odstop od pogodbe do 65 dni pred začetkom koriščenja storitev 25 % celotne cene v pogodbi, najmanj pa 60 EUR,
 2. odstop od pogodbe 64 – 19 dni pred začetkom koriščenja storitev 40 % celotne cene v pogodbi,
 3. odstop od pogodbe 18 - 13 dni pred začetkom koriščenja storitev 80 % celotne cene v pogodbi,
 4. odstop od pogodbe od 12 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitev ali nekoriščenje bivanja 100 % celotne cene v pogodbi.

Reklamacija storitev

V primeru kakršnihkoli pomanjkljivosti v nudenih storitvah ali v primeru, da naročniku nastane škoda, povezana s koriščenjem storitev, je nujno, da naročnik na te pomanjkljivosti brez odlašanja opozori lastnika objekta ali z njegove strani pooblaščeno osebo (navedeno v Potrdilu o rezervaciji) ter po možnosti sestavi reklamacijski zapisnik. V kolikor lastnik ali z njegove strani pooblaščena oseba pomanjkljivosti ne odpravi, je naročnik o nastalem položaju dolžan nemudoma telefonsko obvestiti PA. PA izvede ustrezne korake, ki vodijo k odpravi pomanjkljivosti, oziroma zagotovitvi nadomestne nastanitve v najbližjem primernem objektu.

Samo takojšnje opozorilo o pomanjkljivostih nudenih storitev lahko vodi do njihove odprave. Časovni zamik pri uveljavljanju reklamacije otežuje dokazljivost in objektivnost presoje, s tem pa tudi možnost njene ustrezne rešitve. V primeru, da PA svojih obveznosti do naročnika glede na sklenjeno pogodbo ali zakon št. 159/1999 Ur. l. ne izpolnjuje ustrezno in pravočasno, lahko naročnik svoje pravice, ki sledijo iz tega, uveljavi pri PA brez odlašanja, najpozneje pa v roku enega meseca po zaključku koriščenja storitev, oziroma v primeru, ko storitve niso bile koriščene, v roku enega meseca od dneva, ko naj bi se storitve po pogodbi zaključile, sicer te pravice naročnika prenehajo.

V kolikor je pri nudenju storitev posredoval zunanji posrednik, enomesečni rok v predhodnem odstavku velja tudi v primeru, če naročnik v roku poda reklamacijo pri zunanjem posredniku.

PA je lahko oproščena odgovornosti za škodo, povzročeno s kršitvijo pravne obveznosti, v kolikor dokaže, da te škode ni zakrivila sama PA niti drugi, s strani PA določen ponudnik turističnih storitev v okviru dogovorjenih storitev, in je bila škoda povzročena:

 1. s strani naročnika
 2. s strani tretje osebe, ki ni koristila storitev na osnovi predhodnega dogovora s PA,
 3. dogodka, ki ga PA ni mogla preprečiti niti pri vloženem naporu, ki ga je mogoče od nje zahtevati.

Nadaljnji dogovori

 1. K oddihu sodijo tudi večerna zabava, restavracije, bari, itd., ki lahko povzročajo hrup. Ta hrup pa ne znižuje kakovosti nudenih storitev in ne more biti predmet reklamacije.
 2. Potovalna agencija ne odgovarja za morebitno onesnaženje plaže ali morja.
 3. Glede na podnebne pogoje je mogoč pojav mrčesa v prostorih nastanitvene zmogljivosti. V kolikor pride do takšnega položaja, ga je potrebno nemudoma obravnavati z lastnikom ali pa o njem obvestiti uslužbenca PA.
 4. Stranke so dolžne spoštovati hišni red in nočni mir, v nasprotnem primeru jih lahko lastnik, brez nadomestila, izseli iz apartmajev. PA v tem primeru do strank ne nosi nobene odgovornosti.
 5. Potovalna agencija ne odgovarja za možnost vstopa in kopanja domačih ljubljenčkov na plaži, ponuja samo nastanitev domačih ljubljenčkov v apartmajih, za katere je na spletnih straneh navedena ta možnost.
 6. Pri uporabi klimatizacije stranka soglaša, da ravna po navodilih lastnika objekta, odgovorne osebe ali zastopnika partnerske agencije. Klimatizacija se lahko vklopi samo v času, če je v nastanitveni enoti stranka tudi prisotna. Med uporabo klimatizacije, okna in vrata ni dovoljeno odpirati ali imeti odprta.

Posebna določila

Potovalna agencija skrbi za varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavno in učinkujočo zakonodajo, ki jo od 25. 5. 2018 predstavlja predvsem uredba EU 2016/679 (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, skrajšano »GDPR«), ki jo v Češki republiki dopolnjuje spremljajoči zakon o obdelavi osebnih podatkov. Pri nudenju naših storitev kot upravljavci obdelujemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v obsegu, ki je nujen za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti. V obsegu, ki je potreben za zaščito naših pravic in pravnih zahtevkov, bomo te vaše osebne podatke na ustrezen način obdelovali tudi z naslova t. i. legitimnega interesa. Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov so na naslovu www.adriadatabanka.si/gdpr/informacije-o-obdelavi-osebnih-podatkov/

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov lahko naročnik ali oseba, katere osebne podatke je naročnik posredoval PA, kadarkoli pisno prekliče. Naročnik lahko tudi zavrne soglasje za uporabo njegovega elektronskega naslova za pošiljanje posameznih sporočil, v skladu z zakonom št. 480/2004 Ur. l., v veljavnem besedilu. PA zagotovi obdelavo posredovanih osebnih podatkov tako, da pri tem niso kratene pravice naročnika ali oseb, katerih osebne podatke je naročnik posredoval PA, obenem pa zagotavlja zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenimi posegi. Nudene nastanitvene storitve ustrezajo opisu na spletnih straneh. Glede na količino ročno vnesenih podatkov pa potovalna agencija Adria Databanka ne jamči stoodstotne pravilnosti in točnosti vseh informacij, navedenih na strežniku www.adriadatabanka.com. Za naročnika so obvezujoče informacije, ki jih prejme v potovalni pogodbi ter navodila za potovanje, ki jih pošlje potovalna agencija.

spreminjati, razmnoževati, razdeljevati, prikazovati, predstavljati, objavljati ali prodajati brez soglasja imetnika avtorskih pravic. Spletne strani PA vsebujejo tudi povezave na spletne strani drugih oseb, na katerih dejavnost PA nima vpliva. Te povezave so navedene samo kot eden izmed informacijskih virov, za njihovo vsebino pa PA ne odgovarja.

Končna določila

Ti pogoji stopajo v veljavo dne 17.2.2020, pri čemer s tem dnem prenehajo veljati predhodni pogoji